4ALL Nowoczesna edukacja

Ten portal to prawdziwa kopalnia najlepszych praktyk pedagogicznych, skoncentrowana na zagadnieniach związanych ze skutecznym nauczaniem nowej generacji uczniów przy wykorzystaniu instruktażowego modelu lekcji 4ALL.

Przedstawionym rozważaniom będzie przyświecała nadzieja, że dobra znajomość wymogów współczesnego świata jak i procesów uczenia się uczniów będzie powodem do zmiany paradygmatu w edukacji. Zmiany już samej roli nauczyciela, który powinien dobrze przygotować uczniów do nieistniejącej jeszcze pracy, kształcąc umiejętności tworzenia pomysłów i rozwiązań dla problemów, które nie są jeszcze zidentyfikowane, przy użyciu technologii, które nie zostały jeszcze wymyślone. To implikuje wiele wyzwań, stojących przed nauczycielami oraz uczniami. Wiedza jest zbyt obszerna i zbyt szybko się rozwija, żeby nawet najzdolniejszy uczeń mógł otrzymać gotowe rozwiązania wszystkich problemów. Wiedza nie powinna być celem, a narzędziem do rozwoju myślenia. Przedstawiony „Instruktażowy Model Lekcji 4ALL” ukazuje:

 • dlaczego pewne proponowane metody pracy przemawiają do uczniów bardziej, a inne mniej;
 • jak organizacja nauczanych treści podstawy programowej wokół pojęć kluczowych wpływa na różnorodność doświadczeń uczniowskich, przyczyniając się do zwiększania możliwości samopoznania i niezależnego myślenia;
 • jak niewielka modyfikacja warsztatu pracy może przyczynić się do odnowienia nauczycielskiego entuzjazmu dla procesu edukacyjnego.

Dlaczego ważna jest znajomość modelu lekcji 4ALL

Model lekcji 4ALL pokazuje jakie metody i formy pracy sprawdzą się na każdym etapie lekcji oraz jaka jest rola ucznia i nauczyciela na każdym z nich. Model lekcji 4ALL uwzględniając założenia psychologii pozytywnej aktywnie angażuje ucznia w proces zdobywania wiedzy, kształtuje umiejętność myślenia wyższego rzędu pozwalając mu na badania, poszukiwania, analizowanie, konstruowanie, sporządzanie, porównywanie, wyciąganie wniosków, testowanie, stawianie hipotez i w końcu ocenianie. Błędy i porażki są rozumiane jako element samodoskonalenia i możliwości rozwoju.

Instruktażowy Model lekcji 4ALL wywodzi się z teorii społecznego uczenia się, uwzględniającego odmienne potrzeby i możliwości ucznia. Przenosi akcent z programu nauczania na ucznia i rozwój jego sprawności oraz kompetencji poprzez:

1. POŁĄCZENIE PRZEZ DOŚWIADCZENIE I PYTANIE „DLACZEGO”

Bardzo ważnym elementem modelu lekcji 4ALL jest nawiązanie do doświadczenia ucznia, do doświadczenia, które zaangażuje ucznia uczuciowo, wykorzystując jego wspomnienia i wcześniejszą wiedzę. Wprowadza ucznia w omawiane zagadnienie, próbuje zainteresować i zaciekawić tematem.

2. WYMIANĘ DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJĘ

Uczniowie zaczną rozmawiać ze sobą i wyszczególniać aspekty związane ze swoim doświadczeniem. Nastąpi budowanie znaczenia dla nauczanych treści w wyniku analizy wymienianych spostrzeżeń oraz dyskusji na temat podobieństwa i różnic w prezentowanych doświadczeniach. Uczniowie zobaczą, że postrzeganie świata przez rówieśników może być bardzo różne. Różnice te mogą okazać się dużym wyzwaniem dla ucznia, ponieważ ujrzy on to samo doświadczenie z różnych punktów widzenia.

3. WYKORZYSTANIE OBRAZU I PYTANIE „CO”

Stworzenie reprezentacji wizualnej nauczanego pojęcia stanie się skutecznym sposobem jego rozmienia. Obraz pozwoli ujrzeć uczniowi „produkt końcowy”, nad którym uczeń będzie pracował przez okres realizacji zaplanowanego materiału. Dzięki temu dokona transformacji nauczanych treści i rozszerzy to czego się będzie uczył na obszary życia pozaszkolnego.

4. PODĄŻANIE ZA NAUCZYCIELEM I PYTANIE „JAK”

Znając cechy nauczanego pojęcia uczeń zacznie przyswajać i integrować to, co zaobserwował i omówił wcześnie ze swoimi rówieśnikami. Będzie chciał wypróbować jak działa to, o czym się uczy. Podchodząc do problemu krok po kroku zasymiluje często rozbieżne fakty i wnioski, i na bazie tego rozwinie swoje konieczne umiejętności. Jest to bardzo ważny etap ponieważ uczeń przejdzie od intuicyjnego rozumienia danego pojęcia do abstrakcyjnego uogólnienia i eksperymentowania tego, o czym się uczy.

5. ROZSZERZENIE I PYTANIE „CO, JEŚLI?”

Mając odpowiednie umiejętności i wiedzę uczeń wróci z nauką z powrotem do siebie zadając pytanie „co jeśli zastosuję wiedzę inaczej niż na zajęciach?”. Zacznie eksperymentować z tym czego się nauczył. Będzie to proces odkrywania.

6. PREZENTOWANIE TEGO CZEGO SIĘ UCZEŃ NAUCZYŁ.

Uczeń będzie miał możliwość zaprezentowania własnych pomysłów dlatego uczenie stanie się istotne dla niego samego. Ten proces przygotowania, prezentacji swoich osiągnięć będzie wymagał świadomego myślenia o tym „jaki jestem ja jako uczeń” .

Sposób nauczania, odwołujący się jedynie do reprodukowania informacji przekazywanych przez nauczyciela wciąż stojącego przy tablicy, zabija nie tylko kreatywność, ale też zaangażowanie, motywację i przejęcie odpowiedzialności za własne uczenie. Uniemożliwia jego personalizację.

Model 4ALL wyjaśnia:

 1. Jakie strategie ułatwiają aktywację wcześniejszej wiedzy i doświadczeń uczniów?
 2. Jakie strategie ułatwiają zdobywanie i utrzymywanie uwagi uczniów?
 3. Jakie strategie kształcą zdolność uczniów do konstruowania znaczenia?
 4. Jakie strategie pozwolą uczniom zademonstrować to czego się nauczyli?
 5. Jakie strategie pozwolą uczniowi uczyć się metodą prób i błędów?
 6. Jakie strategie kształcą kompetencje XXI wieku?

Nauczyciel 4ALL

Zaspokaja potrzeby edukacyjne, relacyjne, społeczne, emocjonalne itp. uczniów, którzy nie potrafią:

 • kontrolować swoich impulsywnych zachowań,
 • zapamiętać nauczanych informacji,
 • nie rozumieją czego się uczą, nie znają konstruktywnych mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • zastosować tego, czego uczą się w sytuacji pozaszkolnej,
 • dostrzegać znaczenia tego, czego się uczą,
 • przyjąć odpowiedzialności za konsekwencje własnego zachowanie,
 • odróżnić poczucia winy od poczucia wstydu
 • boją się dokonywać jakichkolwiek zmian.

Zapraszamy do lektury…